آرشیو نشریه داخلی گروه کارخانجات مقصود

نشریه برگ سبز

نشریه برگ سبز (فروردرین)

سال سیزدهم / شماره ۱۴۴ / فروردین ۱۳۹۹

نشریه برگ سبز (خرداد)

سال سیزدهم / شماره ۱۴۵ / خرداد ۱۳۹۹

نشریه برگ سبز (مهر)

سال سیزدهم / شماره ۱۴۶ / مهر ۱۳۹۹

نشریه برگ سبز (آبان)

سال سیزدهم / شماره ۱۴۷ / آبان ۱۳۹۹

نشریه برگ سبز (آذر)

سال سیزدهم / شماره ۱۴۸ / آذر ۱۳۹۹

نشریه برگ سبز (دی)

سال سیزدهم / شماره ۱۴۹ / دی ۱۳۹۹

EnglishIran