چـارت سـازمانی
گروه کارخانجات
مقصـود

مهدی ایمانی

مدیریت عالی گروه کارخانجات مقصود

حسین کوثر

معاونت اجرایی گروه

اکرم ساقی

معاونت مالی گروه

حجت نیک مرام

معاونت حقوقی و ارتباطات