چـارت سـازمانی
گروه کارخانجات
مقصـود

MAHDI IMANI

مدیریت عالی گروه کارخانجات مقصود

HOSEIN KOSAR

معاونت اجرایی گروه

AKRAM SAGHI

معاونت مالی گروه

HOJJAT NIKMARAM

معاونت حقوقی و ارتباطات